Játékszabályzat

Textil Kuckó EU játékának részvételi és játékszabályzata

1. Ács Tímea e.v. (székhely:8400 Ajka, CSERI ÚT 4., továbbiakban: „Szervező”) által szervezett, a www.facebook.com/textil kuckó eu oldalon elérhető nyereményjátékban (továbbiakban: „Pályázat” vagy „Játék”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe eső természetes személy (továbbiakban: „Pályázó”) vehet részt, aki a játékszabályzatot („Játékszabály”) a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg elfogadja.2. A Játék 2021.02.17  07 óra 00 perctől 2021.03.04. 24 óra 00 percig tart. 3. A Pályázaton részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve Facebook regisztrációval rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező társaság Ács Tímea e.v. és alkalmazottai (székhely: 8400 Ajka, CSERI ÚT 4., a továbbiakban: „Lebonyolító”) megbízottai, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.4. A Játék menete: A Játék során a Szervező a Textil Kuckó EU oldalán közzétesz egy kérdést tartalmazó bejegyzést, amelyre a Pályázó hozzászólásban adhat választ. A sorsoláson minden Pályázó részt vesz, aki választ ad a feltett kérdésre.5. Sorsolás időpontja: 2021.03.05 12 óra. 6. A sorsoláson a Pályázók között 1 db téli paplan (190×190) ajándék kerül kiosztásra. A Nyeremény készpénzre nem váltható át.7. A Lebonyolító 1 darab nyertest (továbbiakban: „Nyertes”) sorsol ki. Amennyiben a nyertes(ek)Pályázó(k) a kihirdetést követő 8 napon belül nem küldi el/nem adja meg adatait (név, lakcím, telefonszám) a www.facebook.com/textil kucko eu Facebook oldalon üzenetben, a Nyertes(ek) a Pályázatból kizárásra kerülnek és a nyeremény nem kerül kiosztásra.8. A Nyertes értesítése: A Nyertes(ek) nevét a Szervező legkésőbb a Játék lezárásakor tartandó sorsolás napján hozzászólásban nyilvánosságra hozza az Textil Kuckó EU Facebook oldalán.9. A Nyeremény megküldésének módja: postai szállítás vagy az üzletben való átvétel (ebben az esetben a postai levelezési cím megadása nem szükséges!).10. A Pályázó által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.11. A Játékon való részvétel önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A Játékosok a Játékszabályt a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. Játékosok a Pályázat benyújtásával tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén, a regisztráció során rögzített nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.12. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Pályázó adatainak kezelésére kizárólag a Pályázat lebonyolítása érdekében Magyarország területén kerül sor. A Szervező az adatkezelés során kizárólag a Játékos nevét és személyes Facebook-oldalának linkjét használja fel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: Ács Tímea e.v. 8400 Ajka, CSERI ÚT 4. Ezen kívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A tiltakozást (a pontos személyes adatait feltüntetve): Ács Tímea e. v. 8400 Ajka, CSERI ÚT 4. címre kell megküldeni.13. A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Pályázót nem terheli.14. A Játék használata során a felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játékot kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Játékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.15 . A fenti okok következtében a Szervező illetve megbízottja, a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályban foglalt esetekre.16. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, többek között, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Játékos a Játékot visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályt megszegve gyakorolja, illetve ennek gyanúja felmerül, Szervező jogosult e Játékost a Játékból egyoldalú nyilatkozattal kizárni.17. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére a jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel és azok betartásával. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg az Textil Kuckó EU Facebook oldalán.18. A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.19. Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy az e-mailben történő megkeresésre 8 napon belül nem válaszol, úgy a Játékos, illetve Nyertes a Játékból kizárja magát és a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.20. A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.21. Szervező a Játékszabályt a Textil Kuckó Eu Facebook oldalán teszi közzé. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi a Textil Kuckó Eu Facebook oldalán.

Ajka, 2021.02.17. Ács Tímea szerző

Leave a reply

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük